Ochrana osobních údajů

Informace poskytované subjektům údajů podle čl. 13 Nařízení

Společnost Autoškola Libor, IČ 19253133, se sídlem: Košíky, Košíky 91, PSČ 68704, www.autoskolalibor.cz, email: info@autoskolalibor.cz (dále jen „Správce“) si Vás ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) dovoluje informovat o tom, že:

Informovaný souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 Nařízení

S ohledem na výše mi poskytnuté informace Správcem tímto jakožto informovaný Subjekt údajů uděluji ve smyslu ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení svůj svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů o mé osobě a to za následujících podmínek:

Statement - web - předsmluvní poskytnutí osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR

Níže jsou uvedeny informace týkající se způsobu, účelu a doby trvání zpracování osobních údajů, které vyplněním formuláře na internetových stránkách společnosti Autoškola Libor., IČO: 19253133, se sídlem: Košíky, Košíky 91, PSČ 68704 (dále jen „Zpracovatel“) poskytnete.

Poskytnuté osobní údaje jsou Zpracovatelem zpracovávány v souladu se zásadami zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Veškeré takto poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s ust. čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení, a to výhradně za účelem shromáždění podkladů za účelem vyřízení recenzního formuláře Zpracovatelem, který jakožto subjekt údajů své osobní údaje za tímto účelem dobrovolně poskytl. K poskytnutí osobních údajů v tomto smyslu není subjekt údajů povinen. V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebude docházet k profilování ani automatickému rozhodování ve smyslu Nařízení.

Veškeré takto zpracovávané osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených počítačových serverech s omezeným přístupem a to po dobu 5 let od jejich poskytnutí subjektem údajů. Po uplynutí uvedené doby budou tyto osobní údaje Zpracovatelem i Správcem smazány. Přístup k těmto osobním údajům mají pouze osoby smluvně pověřené Zpracovatelem a Správcem. Zpracovatel a Správce činí veškeré kroky potřebné k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů.

Osoba která své osobní údaje takto poskytla, má jakožto subjekt údajů ve smyslu Nařízení právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem kontroly a dále právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Nedílnou součástí je i právo subjektu údajů na přenositelnost osobních údajů ve smyslu Nařízení. Subjekt údajů má dále právo vznášet námitky proti zpracování adresované Správci či Zpracovateli a právo podávat stížnosti k rukám příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Autoškola Libor